Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, Telefon: 567 308 891   fandanovak@volny.cz

Stanovy

SPOLEČENSTVA DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY USTANOVENÉHO PODLE ZÁKONA č. 83/90 o SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ.

Část I.

§ 1 Název: "Společenstvo dřevozpracujících podniků" Sídlo: Jihlava
§ 2 Účel společenstva:
1) Společenstvo dřevozpracujících podniků dále jen SDP je dobrovolným společenstvím soukromých výrobních, obchodních a družstevních podniků a různých společností.
2) Hlavním účelem je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a jiných souvisejících oborů vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní a místní správy, odborovým orgánům - zaměstnanecké reprezentaci, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům.
§ 3 Předmět činnosti:
1) SDP prosazuje podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, rozvoj členských organizací a jejich členů v podmínkách tržních hospodářství a podporuje svobodné podnikání. Jeho činnost se řídí zásadami dobrovolnosti a demokracie.
2) Činnost SDP se soustřeďuje zejména na:
- Součinnost s partnerskými orgány a organizacemi, svazy aj. v rámci státu i na mezinárodní úrovni.
- Uplatňování zájmů členů vůči vnějším subjektům s republikovou působností, zejména v otázkách finančních, normotvorných, zahraničního obchodu, působnosti živnostenského zákona, sociálních a dalších.

- Plnění funkce konsultačního, poradenského a informačního centra pro členy společenstva v oblasti technologické, výrobní, technické, ekonomické, organizační, právní, v zahraničních stycích apod.
- Vlastní podnikatelské aktivity přesahující možnosti jednotlivých členů SDP, zásadně však sloužících jen členským subjektům. Např. metodické vedení, koordinace výzkumu a vývoje, vydávání odborných periodik a publikací apod.
3) Pro zvýšeni technické, technologické a ekonomické úrovně členů organizuje instruktáže, školení, informativní a konsultační porady, odborné stáže tuzemské i zahraniční, tzv. dny nové techniky a další dle potřeby členů.
4) Vyvíjí činnost zaměřenou na podporu živnostenského podnikání ve všech směrech, spolupráci s odbornými školami v oblastech rekvalifikace a zvyšování odborné úrovně členů SDP a jejich pracovníků.
5) Vystupuje v zastoupeni členských subjektů jako kolektivní člen v širších podnikatelských svazech a zasazuje se o zvýšení autority a prestiže SDP a jeho jednotlivých členů vůči orgánům státní správy, územním a jiným orgánům a organizacím.
6) Podílet se na tvorbě právních předpisů souvisejících s činností svých členů ve spolupráci s Hospodářskou komorou.


Část II. Členství

§ 4 Vznik členství:
1) Členem SDP se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, případně její organizační jednotka, jejíž činnost souvisí s předmětem činnosti SDP a zabývá se pilařskou výrobou, zpracováním dřeva anebo činností se zpracováním dřeva související, vč. dodavatelských a odběratelských organizací a jejíž pořez nepřesahuje 300 tis. m3 pilařské kulatiny ročně.
2) Ke vzniku členství je třeba písemné přihlášky, která musí být řádné podepsána uchazečem, případně jeho zákonným nebo statutárním zástupcem a uhrazeno jednorázové zápisné.
3) Každý člen SDP obdrží své členské evidenční číslo.
§ 5 Ukončení členství:
1) Členství je ukončeno vystoupením, vyloučením nebo zánikem.
2) Dobrovolné vystoupení je nutno učinit písemně nejméně tři měsíce před skončením kalendářního roku.
3) Vyloučení člena může být provedeno, jestliže se tento proviní proti stanovám podnikání na návrh představenstva a rozhodnutím valné hromady.
4) Dojde-li k ukončení členství zánikem, mohou právní nástupci podáním nové přihlášky vstoupit do SDP a nabýt práv a povinností předchůdců.
§ 6 Nároky při ukončení členství:
Žádné nevznikají.


Část III. - Práva a povinnosti členů

§ 7 Práva členů:
1) K výkonu členských práv je oprávněn majitel, statutární zástupce nebo pověřená osoba.
2) Zúčastnit se valné hromady.
3) Volit a být volen, vyjadřovat se k jednání funkcionářů a členů, podávat návrhy nebo klást otázky.
4) Podílet se na výhodách poskytovaných členům, užívat výsledků činnosti SDP v rozsahu přijatých stanov.
§ 8 Povinnosti členů:
1) Současně s přihláškou uhradit jednorázové zápisné, které je stanoveno valnou hromadou.
2) Složit roční členský příspěvek jehož výše a způsob úhrady stanovuje a schvaluje valná hromada vždy pro následující kalendářní rok.
3) Dodržovat stanovy, usnesení a opatření přijatá valnou hromadou a představenstvem.
4) Dbát na plnění všech uzavřených dohod v rámci činnosti SDP a chránit jeho zájmy.


Část IV. - Organizace

§ 9 Řídící orgány:
valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, předseda, 1. a 2. místopředseda, sekretariát vedený tajemníkem.
§ 10 Valná hromada:
1) Je nejvyšším orgánem SDP na němž členové uplatňují svá práva řídit a kontrolovat veškeré záležitosti a činnosti.
2) Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Svolává ji představenstvo.
3) Dále musí být svolána, požádá-li o to písemně třetina všech členů SDP nebo dozorčí rada.
4) Do působnosti valné hromady patří - volba a odvoláni členů představenstva a dozorčí rady - schválení změn a doplňků stanov a závazných důležitých směrnic - řešení sporných případů členství a rozpuštění SDP - schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření - uděluje představenstvu a dozorčí radě absolutorium.
§ 11 Svolání:
Valná hromada musí být svolána alespoň 14 dnů předem a pozvánka musí obsahovat termín, místo konání a program jednání. Výroční valná hromada musí být uskutečněna nejpozději do 31. března následujícího roku.
§ 12 Program jednání:
1) Jeho obsah stanoví představenstvo na základě požadavků členů, dozorčí rady nebo dle vlastních potřeb. Každý člen na požádání může obdržet nejpozději osm dní před dnem konání valné hromady jakékoliv informace o programu prostřednictvím sekretariátu.
2) Na program jednání je nutno zařadit všechny žádosti, které jsou podávány představenstvem, dozorčí radou a sekretariátem.
§ 13 Vedení jednání:
1) Přítomní členové se zapisují do prezenční listiny, v níž musí být uvedeno evidenční členské číslo, obchodní název, sídlo, jméno člena nebo zástupce a jeho podpis.
2) Platnost prezenční listiny a vyhotovení zápisu potvrzuje svým podpisem předseda a jeden člen představenstva.
3) Zasedání řídí předseda představenstva nebo pověřený člen.
4) Organizační zabezpečení, zpracování zápisu, sčítání hlasů a další potřebné záležitosti zajišťuje sekretariát.
§ 14 Způsobilost usnášení:
1) Usnášení je platné, je-li přítomna nejméně polovina členů.
2) Při nepřítomnosti poloviny členů je svolána po uplynutí 60ti minut s nezměněným programem druhá valná hromada. Usnášet se je pak způsobilá bez ohledu na počet přítomných členů.
§ 15 způsobilost rozhodování:
1) Rozhodnutí potvrzuje přijaté usnesení, které je odsouhlasené nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
2) Závěrečné rozhodnutí o rozpuštění společenstva musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů na valné hromadě,které se zúčastní nejméně dvě třetiny přítomných členů.
3) Hlasování se provádí součtem hlasů.
§ 16 Představenstvo:
1) Volba představenstva je na dobu dvou let, pokud valná hromada nestanoví jinak.
2) Má 5 - 13 členů z řad SDP a ze svého středu pak volí předsedu, 1. a 2. místopředsedu. Počet členů stanovuje valná hromada.
3) Představenstvo zastupuje SDP vůči všem orgánům a třetím osobám a ukládá tajemníkovi a sekretariátu úkoly a kontroluje jejich plnění.
4) V průběhu volebního období nemůže být člen představenstva odvolán ani vyloučen. Do nejbližší valné hromady může mít pozastavenou činnost, rozhodne-li o tom nadpoloviční většina představenstva.
5) Jednání uskutečňuje dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Může být svoláno i mimořádně dozorčí radou, a to prostřednictvím sekretariátu při zjištění vážných nedostatků.
§ 17 Způsobilost usnášení:
1) Je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při stejném počtu hlasů platí hlas předsedy 2x.
2) Závěry se uvádí v zápise z jednání, které podepisuje předseda a tajemník.
§ 18 Působnost:
1 ) Zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, rozhoduje o všech záležitostech SDP v období mezi valnými hromadami, provádí hodnocení a předkládá návrhy koncepce rozvoje SDP a zprávy o činnosti.
2) Jmenuje tajemníka, rozhoduje o obsazení sekretariátu, ukládá a kontroluje úkoly a odsouhlasuje náklady za prováděné práce.
3) Svolává valnou hromadu a dle potřeby může na svoje jednání přizvat členy SDP s hlasem poradním.
§ 19 Odměňování:
1) Práce a funkce v představenstvu a dozorčí radě jsou čestné.
2) Rozsah přiznání různých druhů náhrad stanovuje představenstvo a schvaluje dozorčí rada.
3) Valná hromada může po schválení roční zprávy o činnosti SDP odsouhlasit i mimořádné a přiměřené odměny.
§ 20 Výkonná činnost:
1) Je zajišťována tajemníkem spolu se sekretariátem v rozsahu
- přípravy podkladů pro jednání představenstva a valné hromady,
- předávání informací a úkoly všem členům SDP,
- vypracování podkladů pro jednání s vnějšími orgány a organizacemi.
2) Pokud bude SDP zajišťovat jinou činnost, např. obchodní, poradenskou apod. o formě provádění rozhodne představenstvo s následným schválením valnou hromadou.
§ 21 Dozorčí rada:
1) Je 3 - 5 členná, volená valnou hromadou z řad členů SDP.
2) Za člena nesmí být zvolen člen představenstva nebo sekretariátu. Ze svého středu si volí předsedu.
3) Je volena na 2 roky pokud valná hromada nestanoví jinak.
4) Schází se dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce, svolání provádí předseda prostřednictvím sekretariátu.
5) Kontroluje veškerou činnost SDP, je nezávislá na jeho orgánech a odpovídá pouze valné hromadě. O své činnosti vede evidenci.
6) Je povinna přezkoumávat hospodaření a roční účetní závěrku SDP.
7) Předseda je oprávněn zúčastňovat se jednání představenstva s hlasem poradním.
8) Svá práva uplatňuje společně nebo svými jednotlivými členy. Vyžaduje-li to potřeba, má právo požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady.
9) Vykonává rozhodčí řízení v souladu s obecně právními předpisy.
§ 22 Předseda:
1) Je volen představenstvem na prvním zasedání jako jeho předseda a současné se stává předsedou SDP.
- Řídí jednání valné hromady a představenstva a zajišťuje plnění usnesení.
- Organizuje a řídí činnost SDP prostřednictvím tajemníka a se kretariátu a jedná jménem SDP ve všech záležitostech.
- Skládá účty ze své činnosti představenstvu a valné hromadě.
2) Předsedu zastupují v době jeho nepřítomnosti v pořadí 1. nebo 2. místopředseda.
3) Volby předsedů se uskutečňují v představenstvu a v dozorčí radě samostatně a při volbě je třeba dosáhnout nadpoloviční většinu hlasů. Za stejných podmínek se volí 1. a 2. místopředseda. Výsledky voleb jsou součástí zápisu z jednání.
§ 23 Sekretariát:
1) Řídí tajemník jmenovaný představenstvem.
2) Náplň práce stanovuje organizační řád schválený představenstvem.
3) Pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci SDP a jejich pracovně právní vztahy se řídí Zákoníkem práce.
4) Počet pracovníků sekretariátu, jejich vybavení související s provozem, včetně ročního rozpočtu, schvaluje představenstvo na návrh předsedy.
5) Řízení sekretariátu a vyřizování veškeré agendy SDP může být dle rozhodnutí představenstva svěřeno při uzavření dohody odborné firmě, např. agentuře.


Část V. - Volby

§ 24 Právo a povinnosti:
1) Právo volit mají všichni členové. Každý člen má 1 hlas.
2) Valná hromada volí volební komisi, návrhovou komisi, představenstvo a dozorčí radu. Členem uvedených orgánů může být zvolen kterýkoliv člen SDP.
3) Příprava a průběh voleb představenstva a dozorčí rady se řídí vyhlášením předsedy volební komise.
§ 25 Volební komise:
1) Volbu volební komise a návrhové, každou v počtu 3 - 5 členů, provádí veřejným hlasováním člen představenstva, který řídí jednání valné hromady. Tyto se ze svého středu volí předsedy.
2) Volební komise sestavuje kandidátku představenstva a dozorčí rady, organizuje volby, zajišťuje výsledky voleb a jejich zveřejnění.
3) U každého kandidáta je uvedeno jméno a příjmení, rok narození a bydliště, název firmy. Provede jeho představení.
§ 26 Způsob voleb:
1) Volba se uskutečňuje odevzdáním hlasovacího lístku - kandidátky na vyzvání volební komise do volební schránky.
2) Každý člen může provést úpravu kandidátky přeškrtnutím navrženého kandidáta s jehož volbou nesouhlasí a vepsáním musí doplnit kandidáta nového. Pokud není dopsán kandidát nový, platí jméno původního i když byl škrtnut.
§ 27 Výsledky voleb:
1 ) Zvolenými se stávají kandidáti s největším počtem hlasů. Výsledky voleb volební komise potvrdí zápisem, který musí obsahovat počet právoplatných účastníků, vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků - přehled počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty - jména zvolených členů představenstva a dozorčí rady.
2) Volby nabývají účinnosti vyhlášením jejich výsledků.

Část VI. - Hospodaření

§ 28 Finanční zdroje a evidence:
1) Zdrojem příjmů jsou zápisné, členské příspěvky, dary a výnosy z vlastní činnosti.
2) Využití je na úhradu poskytovaných služeb členům SDP, provozních nákladů sekretariátu, na příspěvky za členství v jiných organizacích a dle potřeby na zřizování a dotování různých účelových fondů.
3) Vedení účetní evidence zajišťuje sekretariát s využíváním běžného bankovního účtu.
4) Uzavření účtů za každý rok předkládá tajemník představenstvu a dozorčí radě, která provede kontrolu a konečnou zprávu předá ke schválení valné hromadě.


Část VII. - Závěrečné ustanovení

§ 29 Likvidaci SDP:
provádí a schvaluje valná hromada, ustavuje a jmenuje likvidační komisi, která zabezpečuje zrušení SDP v souladu s platnými zákonnými předpisy.
§ 30 Registrace:
stanov, které byly přijaty valnou hromadou pro činnost Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR je provedena u MV ČR pod č. j. VSC 1-16 647/92 R ze dne 30. 11. 1992.